X

Novice

25. april 2018

Poziv lastnikom in upravljavcem javnih komunikacijskih omrežij

Agencija poziva vse lastnike oz. upravljavce javnih komunikacijskih omrežij, da zahtevane podatke o komunikacijskih omrežjih in omrežnih priključnih točah (OPT) pravilno in pravočasno poročajo v evidenco, ki jo vodi Geodetska uprava RS (GURS), saj bo agencija po 1. 5. 2018 začela sistematične inšpekcijske nadzorne in po potrebi tudi prekrškovne postopke operaterjev zaradi preverjanja izpolnjevanja zgoraj opisanih obveznosti iz 14. lena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) v 14. členu določa, da mora investitor ali upravljavec komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture sporočiti podatke o lokaciji in trasi, vrsti in trenutni uporabi komunikacijskega omrežja ter pripadajoče infrastrukture, vključno s številom posameznih pripadajočih vodov (optično vlakno, bakrena parica, koaksialni vod, drugo) neposredno GURS, ki je pristojna za geodetske zadeve.

Obveznost sporočanja teh podatkov velja za javna komunikacijska omrežja in druga elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukture, grajeno na nepremičninah v lasti oseb javnega prava, nad temi nepremičninami ali pod njimi, obveznost pa ne velja za investitorja ali upravljavca komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe varnosti, policije, obrambe in zaščite, reševanja in pomoči.

Poleg prej naštetih podatkov o omrežju mora investitor ali upravljavec komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture sporočiti tudi podatke o obstoječem stanju in zmogljivosti omrežne priključne točke na fiksni lokaciji. Obveznost sporočanja podatkov o OPT imajo le lastniki oz. upravljavci komunikacijskega omrežja, ne pa tudi npr. najemniki ali uporabniki omrežja oz. OPT. OPT je fizična točka, na kateri ima naročnik dostop do javnega komunikacijskega omrežja; kadar pa omrežja vključujejo komutacijo ali usmerjanje, je OPT določena s posebnim omrežnim naslovom, ki je lahko vezan na številko ali ime naročnika.

Vsako spremembo zgoraj naštetih podatkov je potrebno pristojnemu organu sporočiti v treh mesecih po njenem nastanku.

Podrobnosti vpisa teh podatkov določa Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih z veljavnostjo od 21. 3. 2018 dalje.

Obrazci za zahtevek za vpis, informacije o izmenjevalnemu formatu in šifrantih datotek ter dodatna pojasnila k izmenjevalnemu formatu so na voljo na spletnih straneh GURS na povezavah http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/zbirni-kataster-gospodarske-javne-infrastrukture/#tab6-1021 (sporočanje podatkov o gospodarski javni infrastrukturi) in http://www.e-prostor.gov.si/zbirke-prostorskih-podatkov/zbirni-kataster-gospodarske-javne-infrastrukture/#tab7-1021 (sporočanje podatkov o zmogljivosti omrežnih priključnih točk).