X

Novice

26. februar 2018

Objavljen Splošni akt o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je bil v Uradnem listu št. 9/2018 objavljen Splošni akt o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture, ki je začel veljati 24. 2. 2018. 
Najpomembnejša novost, ki jo agencija uvaja s splošnim aktom, je obvezna objava namere o načrtovani gradnji gospodarske javne infrastrukture preko spletnega obrazca (https://investicije.akos-rs.si/namere-pozivi/oddaja-namere). Investitor mora objaviti osnovne podatke o investitorju, investiciji ter kontaktne podatke, pri tem pa lahko priloži tudi dokumentacijo, iz katere so razvidne dodatne informacije o investiciji. Objava namere o investiciji je s tem za investitorje poenostavljena, hkrati pa so osnovni podatki o investiciji na spletni strani tudi takoj na voljo morebitnim zainteresiranim investitorjem za skupno gradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture.
S splošnim aktom je agencija podrobneje definirala tudi gradbena dela neznatnega pomena, za katere objava o načrtovani gradnji ni potrebna. Gre za dela, ki so fizično ali časovno majhnega obsega, hkrati pa vrednost celotne investicije ne presega 25.000 EUR brez DDV. Ob tem so za določena dela (prečkanja cestišč in železniških prog ali investicij v objekte, namenjene odpravi naravnih ovir, kot so npr. mostovi, viadukti, predori) predvidene izjeme od tega pravila.
Splošni akt določa, da mora investitor v gospodarsko javno infrastrukturo namero o načrtovani gradnji ponovno objaviti, če po enkrat že objavljeni nameri pride do bistvenih časovnih ali vsebinskih odstopanj v fazi načrtovanja ali gradnje gospodarske javne infrastrukture. S splošnim aktom so natančneje določeni tehnični pogoji skupne gradnje, ki jih mora morebitni zainteresirani soinvestitor v skladu s projektantskimi pravili navesti ob izkazanem interesu po skupni gradnji, prav tako pa je podrobneje definirana tudi kabelska kanalizacija, ki jo mora zgraditi investitor v gospodarsko javno infrastrukturo skladno z določilom 7. odstavka 10. člena zakona.
Splošni akt je dosegljiv na povezavi https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0363/splosni-akt-o-preglednosti-v-zvezi-z-nacrtovanimi-gradbenimi-deli-in-o-skupni-gradnji-gospodarske-javne-infrastrukture.