X

Novice

17. september 2021

Navodila za pripravo elaborata o spremembi podatkov o vrsti objekta za »telekomunikacijski vod« (šifra vrste 6101), »kabelsko kanalizacijo« (šifra vrste 6102) in »komunikacijski vod« (šifra vrste 6111) v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture

Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: GURS) bo do začetka aprila 2022 informacijsko prenovila nepremičninske evidence v okviru projekta eProstor, med katerimi je tudi Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture – ZK GJI. S tem bo vzpostavljena enotna informacijsko rešitev, ki bo omogočala sodobno delovanje nepremičninskega sistema in bo predstavljala enotno osnovno državno prostorsko infrastrukturo. Vzpostavljena bo enotna platforma, enotna vstopna točka, preko katere bo potekala komunikacija med GURS in gospodarstvom oz. izvajalci geodetskih  storitev.

V okviru priprav na zgoraj omenjeni projekt prenove nepremičninskih evidenc so na GURS-u pregledali tudi ažurnost podatkov o elektronskih komunikacijah v ZK GJI in izpolnjevanje določb 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B in 54/14 - odl. US, 81/15; v nadaljevanju: ZEKom-1) in Pravilnika o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih (Uradni list RS, št. 19/2018, v nadaljevanju Pravilnik). Pri tem so zaznali , da je pri mnogih lastnikih oz. upravljavcih omrežij elektronskih komunikacij v ZK GJI še vedno vpisanih večje število objektov vrst »kabelska kanalizacija« (šifra vrste 6102) in »komunikacijski vod« (šifra vrste 6111), ki so bile ukinjene z uveljavitvijo Pravilnika in vrste »telekomunikacijski vod« (šifra vrste 6101), ki je bila ukinjena že s predhodno zakonodajo v letu 2016. Vsi zgoraj našteti vpisani objekti vrst 6101, 6102 in 6111 predstavljajo neskladnost z določbami Pravilnika in s tem tudi 14. člena ZEKom-1, zato je potrebno za vse naštete objekte GURSu sporočiti spremembo teh vrst objektov v "traso" (šifra vrste objekta 6121), dodatno pa je potrebno na teh objektih evidentirati posamezne entitete na trasi (cev, kabel in vod).

Agencija bo proti vsem lastnikom oz. upravljalcem omrežij elektronskih komunikacij, pri katerih so bile zaznane zgoraj opisane nepravilnosti, pričela z inšpekcijskim postopkom nadzora, v katerem bo zahtevala odpravo teh nepravilnosti. Da bi pa tem zavezancem čimbolj olajšali odpravo teh nepravilnosti, je GURS pripravil navodila za pripravo elaborata o spremembi podatkov o vrsti objekta v ZK GJI, tako, da zavezanci tak elaborat pripravijo tudi sami. Navodila so dostopna na tej povezavi.