X

Novice

29. januar 2020

Javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij v Pomurski, Podravski in Koroški statistični regiji

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije, za katerega je namenjenih 7,1 mio evrov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v Koroški, Podravski in Pomurski statistični regiji.

Povezava do javnega razpisa

Podpora je namenjena za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije kot odprtih komunikacijskih omrežij s ciljem omogočiti dostop do širokopasovnih omrežij s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in dostop do elektronskih komunikacijskih storitev po teh omrežjih.

Bele lise so posamezna gospodinjstva na območjih, kjer ni zagotovljenega dostopa do širokopasovnega omrežja naslednje generacije in kjer na podlagi poizvedovanja po tržnem interesu operaterji niso izrazili tržnega interesa za gradnjo takega omrežja v naslednjih treh letih.

Seznam gospodinjstev, ki jim bo omogočeno sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije je objavljen v javnem razpisu.

Upravičenec do podpore je:

  • fizična ali pravna oseba, ki je registrirana kot operater v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah ali
  • projektno partnerstvo (partnerstvo dveh ali več fizičnih oziroma pravnih oseb iz prve alineje, vzpostavljeno s pogodbo).

Do podpore so upravičeni stroški naložb za:

  • izgradnjo pasivne širokopasovne infrastrukture,
  • gradbena dela v povezavi s širokopasovno infrastrukturo,
  • izdelavo elaborata za vpis infrastrukture v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture in
  • izgradnjo dostopovnih omrežij naslednje generacije (NGA).

Upravičeni stroški se priznajo v obliki stroškov nakupa materiala, nove opreme in storitev zunanjih izvajalcev.

Stopnja javne podpore znaša manj kot 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Najvišji znesek javne podpore na belo liso, za katero je predviden omogočeni dostop, je 1.200 eurov.

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 17. februarja 2020 do vključno 14. maja 2020, do 23:59. ure.